நிலவு ஒரு வரிக்குதிரை

in கவிதை

1

இரவில் வானிலிருந்து ஒரு நிலாவும்
பகலில் கூண்டினுள்ளிருந்து வரிக்குதிரையும்
மனிதர்களை வேடிக்கை பார்க்கின்றன
உனக்கும் எனக்கும் அவற்றைத் தெரியும்
ஆனால் அவற்றுக்கு நம்மைத் தெரியாது
தினமும் பார்க்கும் ஆயிரமாயிரம் முகங்களில்
எத்தனையை ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ள முடியும்?

2

குழந்தைக்குத் தாத்தா புதிய கதைகள் சொல்கிறார்
எழுதத் தகுந்த பொறிகள் தோன்றுகின்றன
ஆனால் எழுதுவதற்குள் முதுமை அவற்றை அழிக்கிறது
தாத்தாவின் கதைகள் குழந்தைக்குள்ளேயே இருக்கும்
குழந்தைக்கு மறக்கும் வரை.

Tags: , ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar