ஈதும் ஊரா? – 2

in கவிதை

எள்ளுதான் எண்ணெய்க்குக் காய்கிறது
எலிப்புழுக்கை காய்வதேனோ
என்மனாற்போல
வெண்பனி சூழா வெறும் நவம்பரில்
என்ன மயிற்றுக்கு இத்தனைக் குளிரோ?

Tags: ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar