விருந்தாளிக் குழந்தைகள்

in கவிதை

விருந்தாளிக் குழந்தைகள் வந்தாலே
வீட்டை அலங்கோலமாக்கிவிடுகிறார்கள்.
இவர்களுக்காகவே கைவிலங்குகள்
வாங்கிவைத்திருக்கிறேன். ஆனால்
விருந்தாளிகள் அதை மாட்ட மறுக்கிறார்கள்.
சென்டிமென்ட் பார்க்கிறார்கள்.
இன்னின்னதை உடைத்தால்
இவ்விவ்வளவு காசை எடுத்து வை
என்றென ஒவ்வொருவனும் கேட்கவா முடியும்?
சரி, வீடு எனதாயினும் இஷ்டம் உன்னுடையது
என்று விட்டுவிடுகிறேன்
விருந்தோம்பலாய்.

Tags: ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar