பல் விழுதல்

in கவிதை

இன்று சி.எல். பிரேம்குமாருக்கு
ஸ்கூலிலேயே பல் விழுந்துவிட்டதாம்
பறக்கும் விமானத்தில் பிரசவமாகும்
நிகழ்வு போலும் இது.

Tags: , ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar