கற்றோசை

in கவிதை

கல்லோடிணைந்த தோசையை
அதிகவன நுண்நெம்பலுடன் எடுக்க
யத்தனிக்கிறாள் மனைவிப்பெண்
முள்ளின் மீதொரு சேலை.

Tags:

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar