காதல் கவிதை

in கவிதை

எனக்கு யாரும்
அழகில்லை
அறிவில்லை
சரியில்லை
நல்லதில்லை
பிரச்சினையில்லை
பரவாயில்லை
தெரியவில்லை
புரியவில்லை
தேவையில்லை
யாருமில்லை
ஒன்றுமில்லை
உன்னைத் தவிர

Tags: , , ,

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar