ஒவ்வெரு

in கவிதை

விஜய் சதாசிவத்திற்கு

ஒவ்வொரு எழுத்துப் பிழையும்
ஓர் எளிய மலர்
அதன் ஒவ்வோர் இதழும்
ஒவ்வொரு வண்ணம்
ஒவ்வொரு வண்ணமும்
ஒரு திசை
ஒவ்வொரு திசையும்
ஒரு சுழல்கதவு
ஒவ்வொரு சுழல்கதவும்
ஒரு குட்டிக்கதை
ஒவ்வொரு குட்டிக்கதையும்
ஒரு தண்ணீரில்லாத் திறந்த கிணறு.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar