ரகசியம்

in கவிதை

சிறகு அறியும் பறத்தல் ரகசியம்
காற்று அறியும் சிறகின் ரகசியம்
பறத்தல் அறியும் காற்றின் ரகசியம்
ரகசியம் அறியும் பறத்தலின் சிறகு
காற்றின் பறத்தல் அறியும் சிறகு

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar