ரெனே மாக்ரித்

in கவிதை

எனக்கு சால்வடார் டாலியைப் பிடிக்காது
ரெனே மாக்ரித்தைத்தான் பிடிக்கும்
டாலி ஓவர் சவுண்டு, ஓவர் பிலிம்
மாக்ரித் மீசை நுனிகளுக்கு மல்லிப்பூ சூட மாட்டார்
டாலிக்கு என்னைத் தெரிந்திருந்து உயிரும் இருந்தால்
அவருக்கும் என்னைப் பிடித்திருக்காது
என்பதில் எனக்குச் சந்தேகம் இல்லை. ஏனென்றால்
எனக்கும் சால்வடார் டாலியைப் பிடிக்காது.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar