குத்துக்கல்

in கவிதை

விசாரிப்புக்கு நன்றி
கூழுக்கும் மீசைக்குமான ஊசலாட்டமாய்
நகர்கிறது வாழ்க்கை

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar