எந்நாளும் தாய்

in கவிதை

குழந்தைகளுக்கு வயது
எவ்வளவு ஆனாலும்
தாய்க்கு அவர்கள்
எந்நாளும் குழந்தைகளே
எல்லாமே எடுப்பாகிவிட்ட
அசிங்கக் குழந்தையை
அழகென நம்பும் தாய்
தனது நாற்பது வயதுக்
குழந்தையின் பெருமையை
ஓயாமல் பேசும் தாய்
தானும் குழந்தையாகிறாள்
முதுகில் நாலு கோருகிறாள்

Tags:

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar