தன்மையின் முன்னிலை

in கவிதை

என்னைப் பார்
என் அறிவைப் பார்
என் வீரம் பார்
என் ஈரம் பார்
என் திறமை பார்
என் புலமை பார்
என் நியாயம் பார்
என் காயம் பார்
என் நன்மை பார்
என் வன்மை பார்
என் பேச்சைப் பார்
என் வீச்சைப் பார்
என் துயரம் பார்
என் உயரம் பார்
என் அதனைப் பார்
என் இதனைப் பார்
சிரி.

Tags:

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar