சாக்பீஸ்

in கவிதை

சாக்பீஸ்களைச் சிறு துண்டுகளாக
நொறுக்கி அறை முழுதும்
ஆக்கிவைத்திருக்கிறான் குழந்தை
இப்படியும் ஒரு ஆள்
வேண்டியிருக்கிறது.

Tags: , ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar