மாற்று

in கவிதை

இப்
பொருளிலா வாழ்க்கைக்குச்
சாவுதான் மாற்றெனில்
வாழ்ந்தே தொலைக்கிறேன்
போ.

Tags:

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar