புத்தாண்டுத் தீர்மானங்கள்

in கவிதை

புத்தாண்டுத் தீர்மானங்களின்
அன்புக்காய் ஏங்குகிறேன்
அவற்றினன்புக்குத்
தகுதி கிடையாதவன் நானென
அறிந்திருந்தும்

நண்பர்கள்
உறவினர்கள்
பக்கத்துவீட்டினர்
தோழிகள்
காதலிகள்
கைவிட்ட பெண்கள்
வழிப்போக்கர்கள்
விதி மறக்கடித்த மனிதர்கள்
ஆசிரியர்கள்
குமாஸ்தாக்கள்
ஸ்டீபன் ஆர். கோவி
எல்லோருக்கும்
தனது பிரியத்தை அள்ளித் தரத்
தெரிந்திருக்கிறது
புத்தாண்டுத் தீர்மானங்களுக்கு
இலக்குகளைத் தொலைத்துக்
குழப்பத்தில் முகம் புதைத்த
என்னைத் தவிர

இதைச் செய்வேன்
இதை முடிப்பேன்
இதைக் குறைப்பேன்
இதை மறப்பேன்
இனிமேல் நான் இப்படித்தான்
எனும் வெற்றுக் கூப்பாடுகள்
என்னை ஸ்பரிசிக்கின்றன
இயலாமையின் வருடலாய்

இருந்தபோதிலும்
இருந்தபோதிலும்

ஏங்குகிறேன் புத்தாண்டுத்
தீர்மானங்களின் அன்புக்காய்
அவை எல்லோரையும்
சமமாய் நேசிப்பதில்லையென
அறிந்திருந்தும்

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar