நண்பனின் கவிதை

in கவிதை

நண்பன் எழுதிய கவிதை என
என் காதல் கவிதையைக் காட்டினேன்
உன் ரசிப்பால் ஊக்கப்பட்டு
இன்னும் நிறைய எழுதினேன்
முகம் சிவக்க ரசித்தாய்
உனக்குக் கவிதை பிடிக்கும்
அதைவிட என் கவிதைகளை.
அழகாய் எழுதும் நண்பனை
நேரில் பார்க்க விரும்பினாய்
நான்தான் எனது நண்பன்
என்றால் நம்ப மறுத்துவிட்டாய்
யாரிடம் சொல்லி
உன்னை நம்பவைக்க
எனக்கு நான் நண்பன் என்று?

Tags: ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar