இராண்டம்

in கவிதை

தொடங்கினால்
போதும் எழுத
ஒவ்வொன்றாய் ஏன்
இரண்டிரண்டாய்
மும்மூன்றாய்
இன்னும் பலவாய்
தனித் தனியாய்
கொத்துக்கொத்தாய்
ஒன்றன் கீழ் ஒன்றாய்
வந்து விழும்
சொற்கள்
இன்னதென்றில்லை
இன்னதில்லை
யென்றுமில்லை
வந்து விழும்
சொற்கள்
ஒவ்வொன்றாய்
இரண்டி ரண்டாய்
இன்னதென்றின்றியும்
இன்னதில்லாததேதாவ
தொன்றாயுமோரிரண்டாயும்
இன்னும் பலவாயும்
வந்து விழும்
சொற்கள்
இன்னதும் இன்னின்னதும்
இன்னின்னதில்லாதும்
இவ்வாறும் அவ்வாறும்
எவ்வாறுமில்லாதும்
வந்து விழும்
சொற்கள்
மேலிருந்து கீழ் வரை
ஆதிமுதல் அண்டம் வரை
மழை போல் பொருளின்றி
மாரி போல் மார்க்கமின்றி
சிந்துவதே குறியாக
வீழ்வதே தொழிலாக
நிறைவதே இலக்காக
தளும்புவதே திட்டமாகப்
பெருகும் பொழுதில்
எதுமட்டும் தொடரலாம்
இங்கேயும் நிறுத்தலாம்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar