நீ வசிக்கும் தெரு

in கவிதை

நீ வசிக்கும் தெருவில்
நடக்கும்போது
மிக முக்கியமான ஒரு வீதியில்
நடப்பதாகத் தோன்றும்.
உலக வரைபடத்தில் உன் தெரு
இல்லை. ஆனால் என்
உலகின் வரைபடத்தில்
உன் தெருவைத் தவிர
வேறேதும் இல்லை.
நீ வசிக்கும் தெருவிற்கு
என்னைத் தெரியும்
என் இதயத்தின் படபடப்பை
என் கால்களின் வழி உணரும்
உன் தெரு
அடுத்த ஆறேழு வரிகளும்கூட
இதே மாதிரிதான் இருக்கும்.

Tags: ,

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar