ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றும்

in கவிதை

ஒவ்வொரு புன்னகையும்
ஓர் ஒற்றைவண்ணத்
தலைகீழ் வானவில்.

ஒவ்வொரு மலரும்
ஒரு தனிமையை விரட்டும்
தென்றல்.

ஒவ்வொரு முகிலும்
ஓர் இடியைப் பேசும்
மின்னல்.

ஒவ்வொரு கனவும்
ஒரு மனதைச் சுமக்கும்
ஓவியம்.

ஓவ்வொரு சித்திரமும்
ஓர் அழகிய கையின்
களிநடனம்.

ஒவ்வொரு மௌனமும்
ஓரு காலத்தை விழுங்கும்
மலைப்பாம்பு.

ஒவ்வொரு சொல்லும்
ஓர் உலகை எழுப்பும்
மாயக்குளிகை.

ஒவ்வொரு நொடியும்
ஒரு பிரபஞ்சத்தின்
சிறு துகள்.

ஒவ்வொரு மாதமும்
தவறாமல்
TDS பிடித்துவிடுகிறான்.

Tags: ,

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar