பூக்களாலானது உலகு

in கவிதை

பூக்களை யாருக்குப் பிடிக்காது?
பூக்களுக்குத்தான் யாரைப் பிடிக்காது?
நாம் எல்லோரும் பூக்களே
நாம் காண்பதனைத்தும் பூக்களே
அனைத்தையும் பிரகாசமாக்குவதும்
இனிதாக்குவதுமே பூக்களின் தொழில்
பூக்களாலானது உலகு
பூக்களில் பெரியவை சிறியவை இல்லை
எல்லா பூக்களும் அழகானவை
எல்லா பூக்களும் சமமானவை
சற்று முன் கிடைத்த செய்தி:
பூ மோதி நான்கு பூக்கள் பலி.

Tags: ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar