நமது சட்டங்கள்

in துண்டிலக்கியம்

கொலைகள் அன்றாட நிகழ்வுகளாகிவிட்டன. நமது சட்டங்களில் கொலை செய்தால் தண்டனை தருவதற்கு மட்டுமே வழி இருக்கிறது. சிகரெட், பீடி போல் கொலையும் தடை செய்யப்பட வேண்டும். அதுதான் தீர்வு. இதைச் செய்யாதே, இதைத் தவிர் என்கிற தொனியில் பத்துக் கட்டளைகளில், ஆத்திச்சூடியில், பாரதியார் பாடல்களில் இருக்கும் திட்டவட்டமான தெளிவு நம் சட்டங்களில் இல்லை. ‘நீ தப்பு செய்தால், அதுவும் மாட்டிக்கொண்டால் தண்டனை. நீ தப்பே செய்யவில்லையா, அதுவும் மாட்டிக்கொள்ளவே இல்லையா? போய்க்கொண்டே இரு’ என்கிறது இ.பி.கோ. மெத்தனமாக.

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar