தப்பான இடம்

in துண்டிலக்கியம்

பல சமயங்களில் வெளியே போய்விட்டு வீடு திரும்பி வந்து பார்த்தால் கூடத்தில் யாராவது அந்நியர்கள் உட்காரந்து சாப்பிட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நிமிர்ந்து என்னைப் பார்த்து “வாங்க, வாங்க!” என்கிறார்கள். தப்பான இடத்துக்கு வந்துவிட்டோமோ என்று தோன்றிவிடுகிறது. சமையலறையிலிருந்து என் மனைவி வெளிப்படுவதைப் பார்த்ததும் சந்தேகம் வலுப்படுகிறது.

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar