கூழ்ச்சம்

in துண்டிலக்கியம்

இந்த வயதில்கூடப் பெண்களிடம் பேசும்போது கூச்சம் ஏற்படுவது மட்டும் மாறவேயில்லை. ஒரு மகளிர் விடுதிக்கு வாட்ச்மேன் ஆனால் இந்த நிலை மாறும். அதற்கு என்ன படிப்பு படிக்க வேண்டும் என்றும் தெரியவில்லை…

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar