ஃபேஸ்புக்

in துண்டிலக்கியம்

‘இடைநிலை’ செப்டம்பர் இதழில் ஃபேஸ்புக் பற்றி நான் எழுதிய கட்டுரையில் “ஃபேஸ்புக்” என்ற வார்த்தை 22 இடங்களில் விட்டுப்போயிருக்கிறது. இதனால் பல வாசகர்கள் அந்தக் கட்டுரை “சுற்றுச்சூழல் பற்றியதா?”, “கூடைப் பந்தாட்டம் பற்றியதா?”, “ஜப்பானிய சமையல் பற்றியதா?” என்றெல்லாம் கேட்டு மின்னஞ்சல் அனுப்பியுள்ளனர். இல்லை.

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar