வைக்க வேண்டிய இடம்

in துண்டிலக்கியம்

‘பெண்களை வைக்க வேண்டிய இடத்தில் வைக்க வேண்டும்’ என்கிற கருத்தாக்கம் ஆண்கள் மத்தியில் தொன்றுதொட்டு இருந்துவருகிறது. ஒரு சமயத்தில், குறிப்பாக எந்தப் பெண்களை, எந்த இடத்தில் வைக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி எழவே, ‘கிழவியைத் தூக்கி மணையில் வை’ என்ற சொலவடை பிறந்தது.

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar