திந்த மழை

in கவிதை

மலைகளை
வால்நுனியில் சுமந்து
பொட்டல் வெளியூடே
கோடு கிழித்துப்
பட்டமரங்கள் இருமருங்கிடும்
ஆளில்லாச் சாலையில்
யாருக்காகப் பெய்கிற
திந்த மழை?
ஏனாம்?

Tags: , ,

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar