இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம்

in துண்டிலக்கியம்

இல்லத்தரசி தமது குடும்பப் பெரியவர்களின் வரலாறு பற்றி ஒருதலையாக என்னிடம் பெருங்கதையாடிக்கொண்டிருந்தார். பேச்சுவாக்கில் “1947ல இந்தியாவுக்கு சுதந்தரம் கெடச்சிது” என்றார். நான் “ஓஹோ” என்றேன். தெரிந்தாற்போல் காட்டிக்கொண்டால் எப்படித் தெரியும், யார் சொன்னார்கள், தன்னிடம் ஏன் அப்போதே சொல்லவில்லை, தேசம் விடுதலை அடைந்த செய்தியை உங்கள் குடும்பத்திற்குள் கமுக்கமாக வைத்துக்கொண்டு ஆதாயம் அடையப் பார்க்கிறீர்களா என்று தொடங்கி இந்தியாவுக்குச் சுதந்திரம் வாங்கியதே நான்கு பேருக்கு முன்பு அவரை அவமானப்படுத்தத்தான் என்ற குற்றச்சாட்டிலும் ஆண்டவன் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறான் என்ற எச்சரிக்கையிலும் முடியும். இதில் என்ன வேதனை என்றால், ரயிலையும் மின்சாரத்தையும் கொண்டுவந்ததால் வெள்ளைக்காரன் தப்பித்துவிடுவான். நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கிக் கொடுத்த பாவத்திற்காக நான்தான் பேச்சு வாங்க வேண்டியிருக்கும்.

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar