தற்செயலின் சகமனிதர்கள்

in துண்டிலக்கியம்

கடைக்குப் போகும்போது தெருவில் ஒருவர் எதிரில் வந்தார். நான் கடையிலிருந்து திரும்பி வரும்போது அதே தெருவில் அதே ஆள் மீண்டும் எதிரில் வந்தார். திரும்பவும் வேறு வேலையாக வெளியே சென்றபோது அவரே மீண்டும் எதிர்ப்பட்டார். வரும் வழியில் இன்னொரு தரிசனம். வாக்கிங்கில் அவரை மீண்டும் பார்த்தேன். பிறகு ஆறாவது முறையாக அவர் எதிரில் வந்தபோது அவர் கைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு அழுதுவிட்டேன்.

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar