கவிதைப் பாடு

in கவிதை

குளிக்கும்போது
ஒரு வார்த்தை தோன்றியது
சோப்பைத் தேய்க்கும்போது
வார்த்தை கிளை விட்டு
வரிகள் உருவாயின
ஜட்டியைத் துவைத்துக்
காயப் போடும்போது
முக்கால் கவிதை பிறந்துவிட்டது
கடைசி இரண்டு வரிகள்
உணர்வாகத் துடித்தன
தலையைத் துவட்டிவிட்டுக்
கணினி முன் எழுத உட்காரும்போது
மனைவி வந்துவிட்டார் லௌகீகம் பேச.

Tags:

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar