கடத்தல்

in கவிதை

இந்தட் டூவீலரைப் போல்
இந்தப் பைத்தியக்காரனைப் போல்
இந்தக் குப்பை வண்டியைப் போல்
இந்த எருமை மாட்டைப் போல்
இந்தப் பாடையைப் போல்
என்னைக் கடந்து செல்கிறாய்

இந்தட் டூவீலரைப் போல்
என்னை உரசிப் போயேன்

இந்தப் பைத்தியக்காரனைப் போல்
எனக்கு சிரிப்பைத் தாயேன்

இந்தக் குப்பை வண்டியைப் போல்
என்னை அள்ளிக்கொள்ளேன்

இந்த எருமை மாட்டைப் போல்
என்னை இடித்துத் தள்ளேன்

இந்தப் பாடையைப் போல்
என்னை சுமந்து செல்லேன்.

Tags: , ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar