இரு கோடிகள்

in கவிதை

பேருந்தின் ஒரு கோடியில் நீ
இன்னொன்றில் நான்
தொந்தரவுகளுக்கிடையே
ஒருவரையொருவர்
பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம்.
பேருந்து கிட்டத்தட்ட
காலியாகிவிட்ட பின்னும்
அங்கங்கேயே நிற்கிறோம்
நெருங்கினால்
நாசமாய்ப்போகும்
என்பதால்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar