ஆவன செய்ய ஆளில்லை

in கவிதை

விழித்துக்கொள்ளுங்கள் மந்தையரே
ஆவன செய்ய ஆளில்லை
பொங்குங்கள், பொருமுங்கள்
இரவுத்திரம் கொள்ளுங்கள்
ஏதுமியலாத்தனத்துப் பளிங்குப் பரப்பின்
சுயபிரதிபலிப்பில் மூழ்கித் திளையுங்கள்
ஆனால்
விழிப்புக் கொள்ளுங்கள் மண்டையரே
ஆவன செய்ய ஆளில்லை

செய்தித்தாளை வாசிக்காதீர்
பஞ்சாங்கம் பாருங்கள்
ஐயங்களுக்கு இடங்கொடுக்காதீர்
தங்கத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள்
புது வீடு கட்டுங்கள்
காணி நிலம் வாங்குங்கள்
நம்மையும் சேர்த்து
ஐந்து பேராய் மதிக்கட்டும்

குழந்தைகள் கைகளைக் கட்டிக்
கொல்லப்படும் கருணைக் கடலில்
நாம் ஜீவிக்கிறோம்
மருத்துவர்கள் கைவிட்ட பின்பு
புற்றுநோயிலிருந்து காப்பாற்றிய
கோரப் புதுவை மதர் புகைப்படம்
எல்லோரையும் காப்பாற்றாது
எல்லோரிடமும் இல்லை மதர்ப் படம்
கண் திறவீர் வியர்த்தர்களே
நெற்றிக்கண் திறந்தாலும்
குற்றம் குற்றமே என்றாலும்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar