நம்பிக்கை மீட்பு

in கவிதை

லட்சம் பேர் சாகும்போது
அதில் நூறை ஒருவன் காக்கிறான்
நூறு பேரைக் காத்தவன்
நம்பிக்கையை மீட்கிறான்
லட்சம் பேரைக் கொன்றவன்
வேலை பார்த்துப் போகிறான்

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar