எழுதலாம்

in கவிதை

எதை வேண்டுமானாலும் எழுதலாம்
எப்படி வேண்டுமானாலும் எழுதலாம்
எதற்காக வேண்டுமானாலும் எழுதலாம்
எதைக் கொண்டும் எழுதலாம்
எதன் மீதும் எழுதலாம்
எப்போது வேண்டுமானாலும் எழுதலாம்
நான் படிக்க மாட்டேன்

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar