உண்டு

in கவிதை

காணச் சகியாத குழந்தைகள் உண்டு
அருவருப்பூட்டும் பூக்கள் உண்டு
ஆட்கொல்லி மழைகள் உண்டு
இளமையை மதியா விகாரம் உண்டு
வரிகளால் இனிமை கெட்ட இசை உண்டு
சார் சொல்வது மாதிரியும் உண்டு.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar