பதிவு

in துண்டிலக்கியம்

ஒரு விவாதத்தின்போது நம்மைப் பேச விடாமல் குரலை உயர்த்திப் பேசுபவரை முதலில் பேச விட்டுவிட வேண்டும். நாமும் பேசினால் அவரது உணர்ச்சிப் பொழிவில் நம் குரல் மூழ்கிவிடும். அவர் முழுக்கப் பேசி முடித்த பின்பு நம் கருத்தை நிதானமாக, தெளிவாக, ஆனால் அழுத்தமாக நமது முஷ்டியால் எதிரியின் முகத்தில் பதிவுசெய்ய வேண்டும்.

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar