சொர்க்கத்திலும்

in கவிதை

சொர்க்கத்திலும்
சமரசங்கள் உண்டு
எல்லோரும்
ஒரே மாதிரி இல்லை.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar