இரும்புக் குண்டு

in கவிதை

எங்கும் போக விடாமல்
காலைக் கட்டிப்போடும்
இரும்புக் குண்டுக்கு
இந்தா, அடியில் ஒரு சக்கரம்
மூடிக்கொண்டு கூட வா.

Tags:

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar