பழம்

in துண்டிலக்கியம்

பழுத்ததாகக் கருதி வாங்கிய பச்சைப்பழத்தைத் தோலுரித்தால் வாழைக்காயாய் இறுகிக் கிடக்கிறது. முன்கத்தரி வெயிலில் பழுக்கவைக்க வாழைக் குலையை ஒரு குச்சி முனையில் கட்டி பால்கனியில் நின்று வெயிலிடம் நீட்டுகிறேன். “மீனாப்பா பிடிக்கிற?” என்கிறான் மகன்.

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar