வட்டச் செயலாளன்

in கவிதை

விடிதற்காலையில் உன் மஞ்சள் வழுக்கை
மெல்ல உயர்வது காண ஓடோடி வருவேன்
உன் பட்டைக் கிரணங்களைக்
கண்ணன் கைத் திரவுபதிப் புடவையாய்
என் மீது பாய்ச்சுவாய்
வைட்டமின் டி ஏந்தி மலர்களோடு மலர்வேன் நானும்
காணாமை என்னும் அவலச் சுமையிலிருந்தென்னை
அன்றாடம் விடுவிக்கும் வட்டச் செயலாளனே!
உன் பேரொளிக்குப் பெரும்பிரதியாய் என் தருவேன் நானுனக்கு?
மேலிடக் கருவெளியின் ஒரு நீலப் புள்ளிக்குள்
மீச்சிறு புள்ளியாய்க் கிடக்கும் எனக்கும்
அஃதேக் கருவெளியில் சொலிக்கின்ற
சுடுமின்மினி உனக்கும் உள்ள
ஆறாத பந்தத்தை இவ்வுலகு உணராதது
இட்டிசபிட்டியல்லவோ?
எனது அகத் தீ உன்னுடையவோர்த் துளியே
என்று நினைத்திடத் துணிந்திடுவேன்.
நிரந்தரனே, அருஞ்சாவு என்னை அணைத்த பின்பு
என் சிதைக்கு உன் நெருப்பைத் தருவாயா?

Tags: ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar