பெரிய சித்திரம்

in கவிதை

நான் செய்தித்தாள் படிப்பதில்லை
அதில் புதிதாக எதுவும் இருப்பதில்லை
எனக்கு big picture தெரியும்
அதன் ஒவ்வொரு பிக்சலும்
தெரியத் தேவையில்லை

எனக்கு நலம் விசாரிக்க வராது
‘நன்றாக இருக்கிறீர்களா?’ எனக் கேட்டு
நழுவுவதோடு சரி
‘வீட்டில் எல்லோரும் நலமா?’
என்று நீட்டிக்கும் இங்கிதம் தெரியாது
அவசியமும் இல்லைதானே?
நலமாகத்தான் இருக்கப்போகிறார்கள்
வேறென்ன தெரியும் இவர்களுக்கு?

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar