கூப்பிடுதல்

in கவிதை

என்ன என்கிறாள் மனைவி
என்ன ‘என்ன?’ என்கிறேன் நான்
நீங்கள்தானே கூப்பிட்டீர்கள் என்கிறாள்
நான் எங்கே கூப்பிட்டேன்,
அவன்தான் உன்னைக் கூப்பிட்டான் என்கிறேன்
எதற்கடா கூப்பிட்டாய் என்கிறாள் மனைவி
நான் கூப்பிடவில்லையே என்கிறான் மகன்
அதெப்படி யாரும் யாரையும்
கூப்பிடாமல் இருக்க முடிகிறது?

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar