குஸ்மா இயோனிட்ச் மறைவு

in கவிதை

சொல்ல விஷயம் இருக்கிறது
எப்படி, யாரிடம் சொல்வது?
கோர்வையாக வேறு சொல்ல வேண்டும்
ஒப்பாரியைக் குறைத்துச் சொல்லவில்லை
ஆனால் நான் ஒப்பாரி வைக்கும் ரகமல்ல
இயோனா போட்டபோவிடம்
ஒரு குதிரையாவது இருந்தது
எனக்கு இப்போது அந்தக் குதிரை வேண்டும்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar