பித்து உருக்கள்

in கவிதை

இங்கே தெருவில் ஓர் எலியைக்
கூட்டு வன்கலவி போல்
கொந்தித் தின்னும் காக்கைகள்
என் மூதாதையர்களாக இருக்க முடியாது
என் பித்ருக்கள் வெஜிட்ஆரியர்கள்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar