ஓர் உலகம்

in கவிதை

பாலிஷ் மங்கிய நகம் ஒன்று
தெரு வழியே நிதானமாய்ப் பறந்து
சுவரோரச் செடி மேல் அமர்கிறது
நான் மட்டும்தான் அதை கவனிக்கிறேன்
அதுவும் என்னை கவனிக்கவில்லை.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar