சீட்டு

in கவிதை

ஒரு சீட்டை வைத்து
இன்னொரு சீட்டை மறைக்கலாம்
அந்தச் சீட்டை
இன்னொரு சீட்டால் மறைக்கலாம்
எதனை எதனால் மறைக்கிறோம் என
வேறு யாருக்கும் தெரியாது
சீட்டுக்கட்டில் ஒரு பகுதி
நம் கையில் இருக்கிறது
நம் கையில் இருப்பதைக் கொண்டு
நமக்குத் தெரிந்த
ஆட்டத்தை ஆடுவோம்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar