சிற்றுயிர்

in கவிதை

இருக்கும்போது மூட்டைப்பூச்சிகள் தின்னும்
இறந்த பின்பு புழுக்கள் தின்னும்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar