ஆண் மையம்

in துண்டிலக்கியம்

இந்த ஆண்-மையச் சமூகம் பெண்ணை எப்படிப் பார்க்கிறது என்பது குறித்த விழிப்புணர்வை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன். ஆனால் ரொம்ப அதிகரித்தால் நம்மைப் போன்ற நல்லவர்களும் மாட்டிக்கொள்வோம் என எச்சரிக்கிறேன்.

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar