எறும்புக் கூட்டம்

in கவிதை

எங்கிருந்து வருகின்றன
இந்த சிவப்பெறும்புகள்?
சாரை சாரையாகத் திரிபவை
எளிதில் கண்ணில் பட வேண்டும்
ஆனால் என் உடம்பில்தான்
இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாகத்
தோன்றுகின்றன, கடிக்கின்றன
எறும்புகள் என்றால் நிஜ எறும்புகள்
என் பிரச்சினைகளுக்கான உருவகங்கள் அல்ல
நிஜ எறும்புகளே இப்படிக் கடிக்கும்போது
உருவகங்களுக்கு என்ன அவசியம்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar