நேசம் செய், நேசம் செய்…

in கவிதை

நேசித்தே ஆக வேண்டுமா?
அடிப்படை நாகரிகமும்
கொஞ்சம் உதவிகரமும் போதாதா?
எதிலும் குறுக்கிடாமல்
என் வேலையைப் பார்த்துக்கொண்டு
ஓரமாகக் கிடந்தால்
மனிதத்தன்மையில்
மார்க்கு போய்விடுமா?
யாரை நேசிக்கச் சொல்கிறீர்கள்?
எனி ஒன் இன் பர்ட்டிகுலர்?
நான் பார்ப்பவை வெறும் பொருட்கள்
அசையும், அசையாப் பொருட்கள்
அசைபவை தூக்கத்தில் நடக்கும்
அணுக்களைப் போல் அலைகின்றன
அசையாதவையோ
வெவ்வேறு கோலங்களில்
என்னிடம் பாராமுகம் காட்டுகின்றன
அப்புறம் இந்த சத்தம்…
எனக்குப் பொருட்கள் பிடிக்காது என்றில்லை
ஆனால் நேசிப்பதெல்லாம்
ரொம்ப நாடகத்தனம்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar